Általános Szerződési Feltételek

1. Az ÁSZF hatóköre

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a hatályos Ptk. rendelkezéseinek megfelelően szabályozzák a HumanoiT Informatikai Kft. (cím: 2161 Csomád, Templom utca 15., cégjegyzékszám: 13-09-214962, adóig. sz.: 13606022-2-13) (a továbbiakban: „HumanoiT”) és HumanoiT által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások vevői (a továbbiakban „Vevő”) között létrejött jogviszonyt.

1.2 HumanoiT szállításai és szolgáltatásai – ha HumanoiT erről írásban más kikötést nem tesz – kizárólag a jelen ÁSZF rendelkezései alapján teljesülnek. Az árukra vonatkozó rendelkezések a szellemi termékekre, jogokra és szolgáltatásokra értelemszerűen alkalmazandóak.

1.3 Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására HumanoiT részéről kizárólag kifejezett, írásbeli nyilatkozat alapján kerülhet sor. Ha HumanoiT írásban más kikötést nem tesz, úgy jelen ÁSZF-et kell alkalmazni HumanoiT szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját, kidolgozott, általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

2. Szállítások és teljesítések

2.1 HumanoiT az általa kiadott ajánlataihoz az ajánlatban jelölt időpontig, vagy az ajánlat visszavonásáig, de egyéb rendelkezés hiányában legfeljebb 30 (harminc) napig van kötve. HumanoiT fenntartja a jogot, hogy ajánlata kötelező erejét a szerződés szabályszerű létrejöttéig kizárja.

2.2 A szerződés HumanoiT és a Vevő között a Vevő által tett megrendelés HumanoiT általi írásbeli visszaigazolásával a visszaigazolás Vevő általi átvételének időpontjában jön létre.

2.3 HumanoiT a jogszabály szerinti eseteken túlmenően jogosult teljesítését visszatartani, vagy a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel-, illetőleg fizetésképessége a körülményekből ésszerűen következően kétségessé válik.

2.4 HumanoiT az elő- és részteljesítés jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő-, illetőleg részteljesítés esetén a szállítás (teljesítés) arányában kerül sor a megfelelő ellenérték számlázására.

2.5 A HumanoiT beszállítói és alvállalkozói igénybevételétől, illetve a Vevő adatszolgáltatásától vagy más közreműködésétől függő teljesítések esetén HumanoiT által közölt szállítási időpontok tájékoztató jellegűek, melyek a HumanoiT-on kívül álló személyek teljesítésének, valamint egyéb, előre nem látható körülmények következtében módosulhatnak. A tájékoztató jellegű szállítási időpontokhoz képest késedelmesen történt szállításokért HumanoiT felelősséget nem vállal. Ha HumanoiT a szállítással a közölt szállítási időpontokhoz képest több, mint 4 (négy) hetet késik, úgy az esedékes teljesítés nettó ellenértékének 1 (egy) ezrelékét, legfeljebb összesen 5 (öt) százalékot kitevő napi kötbért fizet a Vevő részére, és 8 (nyolc) hetet meghaladó késedelem esetén a Vevő minden következmény nélkül egyoldalúan, írásban elállhat a szerződéstől.

3. Átadás-átvételi eljárások

3.1 Vevő az áru átadás-átvételének időpontjában köteles az átvett áru tekintetében minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett árut megvizsgálni, összevetni a megrendelt mennyiséggel és minőséggel, és az esetleges eltéréseket, kifogásokat a HumanoiT Kft-vel átvételkor írásban közölni.

3.2 Az átvételkor nem észlelt hibákról Vevő az észleléstől (észlelhetőségtől) számított 15 napon belül köteles HumanoiT-ot értesíteni, ellenkező esetben a szavatossági igény elenyészik. Az igényérvényesítés tekintetében a HumanoiT részéről történő kézhezvétel napja irányadó.

3.3 A Vevő az átadás-átvételt követően nem jogosult az átvett áru tekintetében mennyiségi kifogással élni. Amennyiben a Vevő nem élt azonnal kifogással, az átadás-átvételi jegyzőkönyvön (elismervényen, szállítólevélen, teljesítésigazoláson) szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

3.4 A szállított áru működését, illetőleg rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult az áru átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon az áru ellenértékének kifizetését – megtagadni.

3.5 A fuvarozás (kiszállítás, helyszíni kiszállás) költségei a HumanoiT telephelyétől, illetőleg a Vevő által ismert beszállító vagy alvállalkozó esetén ez utóbbiak telephelyétől – külön megállapodás hiányában – Vevőt terhelik.

3.6 Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében HumanoiT-ról vagy a teljesítésben a HumanoiT oldalán közreműködő személyről az átadás-átvételkor száll át a Vevőre. A teljesítés helye kifejezett írásbeli megállapodás hiányában: HumanoiT székhelye.

4. Árak és fizetési feltételek

4.1 Az árak tartalmazzák HumanoiT jelen szerződés szerinti minden kötelezettségének ellenértékét és költségét, de nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), valamint a szállítás költségeit.

4.2 A honlapokon és egyéb kiadványokban szabályszerű aláírás nélkül feltüntetett árak csak tájékoztató, nem kötelező jellegűek.

4.3 HumanoiT a szerződés létrejöttét követően is, a teljesítésig jogosult a megrendelt áru árát egyoldalúan felemelni, különösen abban az esetben, ha HumanoiT szállítója időközben árat emelt, illetve, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében HumanoiT oldalán az áremelés nélkül jelentős költségnövekedés lépne fel. Az áremelés fentiek alapján indokolt mértékét HumanoiT köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről HumanoiT köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

4.4 Az átvett áru vagy teljesített szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontig, ettől eltérő megállapodás hiányában: a számla kiállítását követő 8 (nyolc) naptári napon belül  fizetendő. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Vevőt.

4.5 HumanoiT a kapcsolódó számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – az áru átadás-átvételekor, illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor haladéktalanul, folyamatos teljesítések esetén legalább havonta jogosult.

4.6 Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással vagy közvetlen banki befizetéssel egyenlíti ki, úgy Felek a fizetést az ellenérték HumanoiT bankszámláján való jóváírásával tekintik teljesítettnek.

4.7 Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére HumanoiT a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

4.8 A fizetési feltételek megszegése esetén HumanoiT jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni, és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni (felmondani), és a szerződésszegésből eredő kárát a Vevővel szemben érvényesíteni.

5. Tulajdonjog fenntartás

5.1 HumanoiT a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja tulajdonjogát az általa értékesített dolgon. Vevő a tulajdonjog-fenntartás hatályossága idején a dolgot nem idegenítheti el, és azt nem terhelheti meg.

5.2 Amennyiben HumanoiT tulajdonát képező árut a Vevő utasítására bármely harmadik személy más termékekkel összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy HumanoiT az így létrejött termékben tulajdonjogot szerez minden külön rendelkezés nélkül olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített áru értéke a létrejött termékek értékéhez aránylik.

5.3 Amennyiben a Vevő fizetési késedelme a 15 napot meghaladja, úgy HumanoiT tulajdonát képező árut vagy az 5.2 pontban leírt esetben a résztulajdonát képező terméket, minden külön végrehajtó okirat nélkül, a termék fekvése helyén magához veheti, mely esetben sem a Vevőt, sem a terméket birtokló harmadik személyt nem illeti meg a termék tekintetében a birtokvédelem. HumanoiT a terméket további 15 napig őrzi majd ezt követően – a Vevő nem teljesítése esetén –jogosult azt kereskedelmi forgalomban értékesíteni és az így befolyt összegből saját követelését kielégíteni. A követelés kielégítése után fennmaradó összeget köteles HumanoiT a Vevőnek kifizetni.

5.4 HumanoiT 5.3 pontban írt eljárása esetén a Vevővel létrejött szerződés a termék kereskedelmi forgalomban történő értékesítésével minden további rendelkezés nélkül megszűnik.

5.5 Tesztelés és bemutató céljából szállított eszközök HumanoiT tulajdonában maradnak. Azok csupán a HumanoiT Kft-vel kötött külön írásos megállapodás alapján használhatók a tesztelés és a bemutatás célját meghaladóan.

6. Felelősség korlátozása

6.1 HumanoiT felróható magatartásával összefüggésben a munkavégzésből, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, – a Vevőnek bizonyítottan okozott – károkért HumanoiT közvetlenül felelős. A károkért való felelősség mértéke a megrendelés nagyságrendjére tekintettel a megrendelés nettó ellenértékének megfelelő összegben korlátozott.

6.2 Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, HumanoiT nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

6.3 HumanoiT prospektusaiban, on-line katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért HumanoiT felelősséget nem vállal.

7. Jótállás, szavatosság, hibaelhárítás

7.1 HumanoiT a jótállási és szavatossági kötelezettségek tekintetében a jogszabály által kötelezően meghatározottak szerint, az alábbi kiegészítésekkel jár el.

7.2 A HumanoiT Kft. által szállított eszközök, nyújtott szolgáltatások, üzemeltetett és felügyelt informatikai rendszerek hibaelhárítási tevékenységének szabályozott és eredményes végrehajtása érdekében az IT incidensmenedzsment az ISO 9001:2008 szabvány szerint minősítve működik.

7.3 Vevő a hibabejelentést a support@humanoit.hu e-mail címen tudja megtenni; majd bejelentésének állapotáról a https://support.humanoit.hu/ web címen tud tájékozódni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 HumanoiT az ÁSZF-et a Vevők számára az Interneten a HumanoiT Kft. hivatalos honlapján (www.humanoit.hu) teszi elérhetővé.

8.2 HumanoiT az ÁSZF esetleges módosításait a 8.1 pontban megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket az HumanoiT a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően kötött ügyletek tekintetében alkalmazza.

8.3 A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.

8.4 A Vevő szerződésből származó jogai kizárólag HumanoiT hozzájárulásával ruházhatóak át.

8.5 A HumanoiT által szállított termékek és technikai know-how felhasználási engedélyeztetési helye a Magyar Köztársaság. A szerződésben szereplő termékek újraexportálása – egyedi vagy rendszerintegrált formában – a Vevő számára a Magyar Köztársaság illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. A Vevő saját felelősségére köteles beszerezni az illetékes hatóságoktól vagy a jogosultaktól a szükséges engedélyt, mielőtt ilyen termékeket exportál.

8.6 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók, és a Magyar Köztársaság rendes bíróságai rendelkeznek joghatósággal.

8.7 A jelen ÁSZF és az ez alapján létrejött szerződés fennállásával, érvényességével, tartalmával és teljesítésével összefüggő jogviták eldöntésére a belföldi, hatáskörrel rendelkező, a magyar jogszabályok általános vagy különös rendelkezései szerinti rendes bíróság az illetékes. A Vevő által egyoldalúan, az általános eljárási szabályoktól eltérően kikötött joghatóság vagy illetékesség HumanoiT-ra nézve csak kifejezett, írásbeli alávetése esetén érvényes.

8.8 Amennyiben az ÁSZF egyes pontjai érvénytelennek bizonyulnak, illetve, ha a szerződés szövegében szabályozási hiány található, a szerződő felek a nem érvényes vagy a nem teljes rendelkezést a kívánt gazdasági célnak megfelelő szabályokkal módosítják, vagy kiegészítik. A szerződés, ill. az ÁSZF többi rendelkezése ettől függetlenül érvényben marad.

8.9 Jelen ÁSZF 2012. július 1. napján lép hatályba.